Het volgen van de Salaf As-Saalih

 

door Shaykh ‘Umar Bakri Muhammad

 

Bron: OBM Online

 

De mensen die het beste begrip hebben van de Islamitische Deen, de Quraan en de Sunnah zijn niemand anders dan de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en zijn Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum, aangezien de Quraan in hun tijd was geopenbaard en hun situatie en omstandigheden behandelde.

 

De Profeet Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en zijn Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum, zijn bekend als Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah, de Geredde Groep van de drieënzeventig (groepen). As-Salaf As-Saalih (de Vrome Voorgangers) zijn het beste en het enige voorbeeld voor de Moslims om te volgen. Het is een verplichting voor de Moslims om de Salaf te volgen omdat de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, ons heeft geboden om hen te volgen aangezien zij de mensen zijn die het Goddelijke Schrift het beste begrijpen.

 

De term “Salaf” betekent taalkundig gezien echter “Voorgangers”, of “degenen die ons zijn voorgegaan”. Daarom zijn Fir’awn (Farao), Caesar, Abu Lahab enzovoorts, taalkundig gezien allen van de Salaf! Hieruit volgt dat het voor ons belangrijk is om de Salaf in twee categorieën in te delen:

 

; As-Salaf As-Saalih – De Geprezen Voorgangers

 

; As-Salaf At-Taalih – De Misprezen Voorgangers

 

Alle corrupte, ongelovige (Kuffaar) en boosaardige mensen uit het verleden zijn bekend als As-Salaf At-Taalih, zoals degenen die hierboven zijn genoemd en zelfs degenen die recentelijk zijn overleden, zoals Prinses Diana, Ronald Reagan en anderen.

 

Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, benoemt Fir’awn in de Quraan als een misprezen en corrupte Salaf:

 

 

“En Fir’awn riep tot zijn volk: “O, mijn volk! Behoort het Heerschappij van Egypte niet aan mij toe? En stromen deze rivieren niet op mijn bevel? Kunt, u dat niet inzien? Of ben ik niet beter dan deze Maheen (onaanzienlijke man; Muusa) die zich nauwelijks kan uitdrukken? Waarom zijn hem dan geen armbanden van goud geschonken of komen Engelen niet in processie met hem?” Zo maakte hij (Fir’awn) zijn volk tot dwazen en zij gehoorzaamden hem. Zij waren inderdaad Faasiquun (een overtredend volk jegens Allaah). Toen zij Ons vertoornden, straften Wij hen en verdronken hen allen. Wij deden hen vergaan en maakten hen tot voorgangers (als een les) voor de komende (generaties).”

 

[Suurat Az-Zukhruuf; 51-56]

 

Al-Quruun Al-Faadilah

 

(De Beste Generaties)

 

De beste en meest geprezen generaties zijn de eerste drie vanaf het begin van de Islaam:

 

De Profeet Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en zijn Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum (en in de Sharee’ah bedoelen wij de Boodschapper, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en zijn Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum, wanneer wij verwijzen naar de Salaf).

 

At-Taabi’een

 

– degenen die na de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en zijn Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum, kwamen.

 

Taabi’ At-Taabi’een

 

– degenen die na de Taabi’een kwamen.

 

Het is overgeleverd door ‘Imraan Ibn Husayn, rahimahu Allaah, dat de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, zei:

 

“De besten van mijn volk zijn mijn generatie, dan hun directe opvolgers, dan hun directe opvolgers.”

 

[Deze Hadeeth is Muttafaqun ‘alayh (er heerst overeenstemming over de authenticiteit) en is overgeleverd door Imaam Al-Bukhaari en Imaam Muslim, rahimahumaa Allaah]

 

Aangezien de Salaf het beste voorbeeld voor ons zijn om te volgen en Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, hen heeft geprezen in de Quraan en hen het Paradijs heeft beloofd, is het voor ons verplicht om hun begrip van het Schrift over te nemen. Dit betekent dat wij de Ahadeeth van de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, alsook de Ahadeeth (Mawquuf) van zijn Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum, volgen en ernaar leven. Degene die de uitspraken van de Sahaabah, radiya Allaahu ‘anhum, verwerpen, zijn niet van de Geredde Groep en zullen daarom streng gestraft worden door Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, want Hij, de Almachtige, zegt:

 

“En indien zij geloven, zoals u (de Boodschapper en de Metgezellen) heeft geloofd, dan zijn zij juist geleid, maar indien zij zich afwenden, dan zijn zij in verzet; Allaah zal u zeker voldoende zijn tegen hen, want Hij is de Alhorende, de Alwetende.”

 

[Suurat Al-Baqarah; 137]

 

Deze vers vermeldt duidelijk dat, indien wij Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah volgen, wij juist geleid zullen worden en dat degene die dat niet doen, volledig zullen afdwalen. In feite spreken wij in de Arabische taal in de toekomstige tijd om dit neer te zetten als een voorwaarde, dus Allaah,Subhaanahu wa Ta’ala, zegt: “Fa-in aamanuu..” (“Indien zij geloven…”), en daarom zet Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala dit neer als een voorwaarde van het volgen van de Salaf indien wij enige leiding wensen te krijgen.

 

Al-Firqatun-Naajiyah

 

(de Geredde Groep)

 

Wanneer wij spreken over het volgen van de Geredde Groep, dan betekent dit niet dat wij alleen hun begrip van de Quraan volgen maar niet hun methodologie! De volgende zaken zijn verplicht voor ons om uit de Geredde Groep te volgen:

 

Hun ‘Aqeedah (Geloofsleer)

 

“En indien zij geloven, zoals u (de Boodschapper en de Metgezellen) heeft geloofd, dan zijn zij juist geleid, maar indien zij zich afwenden, dan zijn zij in verzet; Allaah zal u zeker voldoende zijn tegen hen, want Hij is de Alhorende, de Alwetende.”

 

[Suurat Al-Baqarah; 137]

 

Hun Fiqh (Begrip)

 

“Toen de ongelovigen verwaandheid in hun hart verborgen- de verwaandheid uit de Tijd van Onwetendheid – zond Allaah ZijnSaakinah (Kalmte) over Zijn Boodschapper en over de Gelovigen neer en deed hen het Woord van de Rechtvaardigheid (de Shahaadah) nakomen. En zij hadden er recht op en waren het waardig. Allaah heeft kennis van alle dingen.”

 

[Suurat Al-Fath; 26]

 

In dit vers vermeldt Allaah duidelijk dat Hij het begrip van “Laa ilaaha illaa Allaah ” verbonden heeft aan de Sahaabah, radiya Allaahu ‘anhum, en de Boodschapper, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, aangezien zij het waard waren. Zijn zij daarom niet degenen met het beste begrip van deTawheed?

 

Hun Manhaj (Methodologie)

 

“En hij, die zich tegen de Boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan de weg van de Gelovigen volgt; Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de Hel werpen. Dat is een kwade bestemming.”

 

[Suurat An-Nisaa; 115]

 

De Titels van Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah

 

; Ahl Al-Hadeeth – De Mensen van de Hadeeth

 

; Ahl Al-Haqq – De Mensen van de Waarheid

 

; Ahl As-Sunnah – De Mensen van de Sunnah

 

; Aimmat Al-Hudaae – De Imaams van de Leiding

 

; As-Salafiyyah – Zij zijn de Salaf; dus de Islamitische Maatstaf

 

; Al-Ghurabaae – De Vreemdelingen

 

; An-Nuzzaa’ Min Al-Qabaael – Degenen die zichzelf onttrokken aan hun Gewoonten en hun Stammen

 

; Al-Firqatun-Naajiyah – De Geredde Groep

 

 

 

; Al–Mufriduun (Al-Muwahhiduun) – Degenen die Allaah Alleen aanbidden

 

 

; At-Taaifah Al-Mansuurah – De Overwinnende Groep

 

 

; Ahl Al-Ittibaa’ – De Mensen van het Volgen en het Imiteren (van de Vrome Voorgangers)

 

Verder heeft Imaam Al-Haafidh Ibn Hajr Al-‘Asqalaani, rahimahu Allaah, in zijn boek “Fath Al-Baari” (de Sharh van Saheeh Al-Bukhaari) gezegd (in volume 6, pagina 66):

 

“De Salaf zijn de Sahaabah en degenen die na hen kwamen, op de voorwaarde dat zij hen (de Sahaabah, radiya Allaahu ‘anhum) volgen.”